ژانر‌ها: فلسفی

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دو جوان دانشجو در موزه ی هنرهای معاصر سنتی به تابلو بدون امضایی برمی خورند كه گفته می شود كار دو نقاش قهوه خانه ای است. دو دانشجو به تحقیق درباره ی زندگی و آثار آن دو نقاش می پردازند و با پیگیری و مراجعه به دوستان و شاگردان آن دو نقاش گوشه هایی از زندگی نقاش اصلی را روشن می كنند؛ نقاش كه نقاشی های قهوه خانه ای می كشیده پس از ركود كار همچنان به كشیدن نقاشی ادامه می دهد، تا این كه زنی كه به او تابلویی سفارش می دهد و نقاش سخت فریفته ی زن می شود. از آن پس خیال زن لحظه ای نقاش را تنها نمی گذارد. نقاش در ملاقات ها و برخوردهایش با اساتید فن درمی یابد كه آنها نیز در نقاشی هایشان چهره هایی مانند چهره ی همان زن كشیده اند. پس از گذشت سال ها نقاش، در دوره ای كه نقاشی های انتزاعی رواج گرفته است، پیشنهاد كار در یك گالری را رد می كند و در سنین پیری، در گمنامی، فوت می كند.

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دو جوان دانشجو در موزه ی هنرهای معاصر سنتی به تابلو بدون امضایی برمی خورند كه گفته می شود كار دو نقاش قهوه خانه ای است. دو دانشجو به تحقیق درباره ی زندگی و آثار آن دو نقاش می پردازند و با پیگیری و مراجعه به دوستان و شاگردان آن دو نقاش گوشه هایی از زندگی نقاش اصلی را روشن می كنند؛ نقاش كه نقاشی های قهوه خانه ای می كشیده پس از ركود كار همچنان به كشیدن نقاشی ادامه می دهد، تا این كه زنی كه به او تابلویی سفارش می دهد و نقاش سخت فریفته ی زن می شود. از آن پس خیال زن لحظه ای نقاش را تنها نمی گذارد. نقاش در ملاقات ها و برخوردهایش با اساتید فن درمی یابد كه آنها نیز در نقاشی هایشان چهره هایی مانند چهره ی همان زن كشیده اند. پس از گذشت سال ها نقاش، در دوره ای كه نقاشی های انتزاعی رواج گرفته است، پیشنهاد كار در یك گالری را رد می كند و در سنین پیری، در گمنامی، فوت می كند.

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

دانلود فیلم روبان قرمز 1377

محبوبه دختر جنگ زده ی جنوبی كه خانواده اش را در جنگ از دست داده، پس از مدت ها به خانه ی پدری كه اكنون بیش تر به ویرانه ای شبیه است بازمی گردد تا آنجا زندگی كند. او در بدو ورودش به منطقه، با مردی به نام داوود روبرو می شود كه از پایان جنگ تاكنون مشغول پاكسازی منطقه از مین های زمین است. محبوبه به طور تصادفی در خانه اش تانكی را زیر آوار پیدا می كند و تصمیم می گیرد آن را بفروشد. او به مردی افغانی و تنها به نام جمعه كه نگهبان گورستان تانك است پیشنهاد فروش تانك خود را می دهد. جمعه به او علاقمند می شود و داوود هم همینطور، اما داوود عشق خود را بروز نمی دهد. روزی بر اثر انفجار مین داوود زخمی می شود و جمعه او را به بیمارستان می برد و در برگشت محبوبه به عشق او نسبت به خودش پی می برد و زمانی كه محبوبه و جمعه درگیر می شوند و تانك بدون سرنشین با خیمه ی داوود برخورد می كند، ناگهان چشمه از زمین می جوشد.

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دانلود فیلم نقش عشق 1369

دو جوان دانشجو در موزه ی هنرهای معاصر سنتی به تابلو بدون امضایی برمی خورند كه گفته می شود كار دو نقاش قهوه خانه ای است. دو دانشجو به تحقیق درباره ی زندگی و آثار آن دو نقاش می پردازند و با پیگیری و مراجعه به دوستان و شاگردان آن دو نقاش گوشه هایی از زندگی نقاش اصلی را روشن می كنند؛ نقاش كه نقاشی های قهوه خانه ای می كشیده پس از ركود كار همچنان به كشیدن نقاشی ادامه می دهد، تا این كه زنی كه به او تابلویی سفارش می دهد و نقاش سخت فریفته ی زن می شود. از آن پس خیال زن لحظه ای نقاش را تنها نمی گذارد. نقاش در ملاقات ها و برخوردهایش با اساتید فن درمی یابد كه آنها نیز در نقاشی هایشان چهره هایی مانند چهره ی همان زن كشیده اند. پس از گذشت سال ها نقاش، در دوره ای كه نقاشی های انتزاعی رواج گرفته است، پیشنهاد كار در یك گالری را رد می كند و در سنین پیری، در گمنامی، فوت می كند.