ژانر‌ها: اسرارآمیز

دانلود فیلم طلسم 1365

دانلود فیلم طلسم 1365

پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سكونت خود می شوند. طوفان سختی در می گیرد عروس و داماد راه را گم می كنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند كه آن دو شب را در قصر سر كنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی كه به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروك عروس با همسر شازده رو به رو می شود، كه می گوید از شب عروسی با حیله ی مباشر در سیاه چال حبس شده است. شازده و داماد به مباشر شك می برند و زمانی كه از تالار آیینه به سیاه چال می رود او را تعقیب می كنند. در كش مكش بین آن ها مباشر به دست همسر شازده كشته می شود. عروس و داماد قصر را ترك می كنند و شازده و همسرش پس از سال ها با هم به گفت و گو می نشینند. دست عروس به شمعدان می خورد قصر طعمه آتش می شود.

دانلود فیلم طلسم 1365

دانلود فیلم طلسم 1365

پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سكونت خود می شوند. طوفان سختی در می گیرد عروس و داماد راه را گم می كنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند كه آن دو شب را در قصر سر كنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی كه به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروك عروس با همسر شازده رو به رو می شود، كه می گوید از شب عروسی با حیله ی مباشر در سیاه چال حبس شده است. شازده و داماد به مباشر شك می برند و زمانی كه از تالار آیینه به سیاه چال می رود او را تعقیب می كنند. در كش مكش بین آن ها مباشر به دست همسر شازده كشته می شود. عروس و داماد قصر را ترك می كنند و شازده و همسرش پس از سال ها با هم به گفت و گو می نشینند. دست عروس به شمعدان می خورد قصر طعمه آتش می شود.

دانلود فیلم طلسم 1365

دانلود فیلم طلسم 1365

پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سكونت خود می شوند. طوفان سختی در می گیرد عروس و داماد راه را گم می كنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند كه آن دو شب را در قصر سر كنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی كه به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروك عروس با همسر شازده رو به رو می شود، كه می گوید از شب عروسی با حیله ی مباشر در سیاه چال حبس شده است. شازده و داماد به مباشر شك می برند و زمانی كه از تالار آیینه به سیاه چال می رود او را تعقیب می كنند. در كش مكش بین آن ها مباشر به دست همسر شازده كشته می شود. عروس و داماد قصر را ترك می كنند و شازده و همسرش پس از سال ها با هم به گفت و گو می نشینند. دست عروس به شمعدان می خورد قصر طعمه آتش می شود.

دانلود فیلم طلسم 1365

دانلود فیلم طلسم 1365

پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سكونت خود می شوند. طوفان سختی در می گیرد عروس و داماد راه را گم می كنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند كه آن دو شب را در قصر سر كنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی كه به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروك عروس با همسر شازده رو به رو می شود، كه می گوید از شب عروسی با حیله ی مباشر در سیاه چال حبس شده است. شازده و داماد به مباشر شك می برند و زمانی كه از تالار آیینه به سیاه چال می رود او را تعقیب می كنند. در كش مكش بین آن ها مباشر به دست همسر شازده كشته می شود. عروس و داماد قصر را ترك می كنند و شازده و همسرش پس از سال ها با هم به گفت و گو می نشینند. دست عروس به شمعدان می خورد قصر طعمه آتش می شود.

دانلود فیلم طلسم 1365

دانلود فیلم طلسم 1365

پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سكونت خود می شوند. طوفان سختی در می گیرد عروس و داماد راه را گم می كنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند كه آن دو شب را در قصر سر كنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی كه به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروك عروس با همسر شازده رو به رو می شود، كه می گوید از شب عروسی با حیله ی مباشر در سیاه چال حبس شده است. شازده و داماد به مباشر شك می برند و زمانی كه از تالار آیینه به سیاه چال می رود او را تعقیب می كنند. در كش مكش بین آن ها مباشر به دست همسر شازده كشته می شود. عروس و داماد قصر را ترك می كنند و شازده و همسرش پس از سال ها با هم به گفت و گو می نشینند. دست عروس به شمعدان می خورد قصر طعمه آتش می شود.

دانلود فیلم طلسم 1365

دانلود فیلم طلسم 1365

پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سكونت خود می شوند. طوفان سختی در می گیرد عروس و داماد راه را گم می كنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند كه آن دو شب را در قصر سر كنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی كه به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروك عروس با همسر شازده رو به رو می شود، كه می گوید از شب عروسی با حیله ی مباشر در سیاه چال حبس شده است. شازده و داماد به مباشر شك می برند و زمانی كه از تالار آیینه به سیاه چال می رود او را تعقیب می كنند. در كش مكش بین آن ها مباشر به دست همسر شازده كشته می شود. عروس و داماد قصر را ترك می كنند و شازده و همسرش پس از سال ها با هم به گفت و گو می نشینند. دست عروس به شمعدان می خورد قصر طعمه آتش می شود.

دانلود فیلم دمرل 1372

دانلود فیلم دمرل 1372

«دمرل» جوان زورمندی است كه پس از هماوردی با پهلوانان بسیار به عنوان پهلوان پهلوانان برگزیده می‌شود. او كه دلتنگ مبارزه است، از اینكه حریفی در برابر خود ندارد رنج می‌برد و برای اینكه مبارز تازه ای بیاید، شروع می‌كند به آزار و اذیت مردم تا اینكه همزاد او به عنوان آخرین هماورد از راه می‌رسد، اما او در اثر نیش زنبوری می‌میرد. «دمرل» آشفته می شود و كفر می‌گوید. در این هنگام سمبل مرگ با عزرائیل در برابر او ظاهر می‌شود و تا صبح به او مهلت می‌دهد كه كسی را به جای خود معرفی كند و گرنه جان خود او گرفته خواهد شد. دمرل كه از مردم ناامید است به پدر و مادرش پناه می‌برد اما آن‌ها نیز حاضر به فداكاری نمی‌شوند. تا اینكه همسرش حاضر می‌شود به جای «دمرل» خود را تسلیم مرگ كند. خداوند به این عشق بی آلایش آنان رحمت می‌آورد و آن دو را می‌بخشد...

دانلود فیلم دمرل 1372

دانلود فیلم دمرل 1372

«دمرل» جوان زورمندی است كه پس از هماوردی با پهلوانان بسیار به عنوان پهلوان پهلوانان برگزیده می‌شود. او كه دلتنگ مبارزه است، از اینكه حریفی در برابر خود ندارد رنج می‌برد و برای اینكه مبارز تازه ای بیاید، شروع می‌كند به آزار و اذیت مردم تا اینكه همزاد او به عنوان آخرین هماورد از راه می‌رسد، اما او در اثر نیش زنبوری می‌میرد. «دمرل» آشفته می شود و كفر می‌گوید. در این هنگام سمبل مرگ با عزرائیل در برابر او ظاهر می‌شود و تا صبح به او مهلت می‌دهد كه كسی را به جای خود معرفی كند و گرنه جان خود او گرفته خواهد شد. دمرل كه از مردم ناامید است به پدر و مادرش پناه می‌برد اما آن‌ها نیز حاضر به فداكاری نمی‌شوند. تا اینكه همسرش حاضر می‌شود به جای «دمرل» خود را تسلیم مرگ كند. خداوند به این عشق بی آلایش آنان رحمت می‌آورد و آن دو را می‌بخشد...

دانلود فیلم روانی 1376

دانلود فیلم روانی 1376

مادر مریم در جوانی از سرطان خون مرده است و مریم كه مثل مادرش ـ اما تنها به دلیل بحران های عصبی ـ مرتباً خون دماغ می شود، همواره بر این باور است كه سرطان دارد و چیزی به پایان عمرش نمانده و این تصور، به خصوص حالا در 28 سالگی (سن مرگ مادرش) به اوج رسیده است. نوری، مرد تنهایی كه سال هاست با پیرزنی كولی كه او را خاله می نامد زندگی می كند، از چند سال پیش با دیدن مریم در عكاسی محل كارش او را زیر نظر گرفته و مدام به دنبال فرصتی است كه توجه او را به خود جلب كند. به این منظور، نوری مدام خاله را به سراغ مریم می فرستد تا در پارك به عنوان فالگیر، رسیدن مسافر سفیدپوشی را به او نوید دهد كه داروی شفابخش را برای مریم به ارمغان خواهد آورد. مریم به اصرار پدر و نامادری خود با مهندسی به نام امیر ازدواج می كند؛ اما پس از ازدواج ـ كه بحران های عصبی تازه ای برای مریم به همراه دارد ـ نیز نوری دست از سر او برنمی دارد و سرانجام با لباس سرتاپا سفید به سراغ مریم می آید و خود را مسافری معرفی می كند كه از آن سوی اقیانوس ها آمده است. نوری با مریم قرار می گذارد كه روز بعد پس از جدا شدن مریم از همسرش داروی شفابخش را برای او بیاورد؛ اما به اصرار امیر مریم مجبور می شود با شوهرش به شمال برود. در این میان امیر ـ كه از بیماری روانی مریم آگاه است و می داند كه سرطان ندارد ـ به سراغ پزشك خانوادگی مریم می رود و اطمینان می یابد كه همسرش به او خیانت نخواهد كرد. در حالی كه مریم سعی می كند مسافر سفیدپوش را از یاد ببرد، نوری نقشه تازه ای طراحی می كند و با كشاندن امیر به خانه پیرزن كولی، خود به سراغ مریم می رود و از او می خواهد خانه را ترك كند و با هم به مسافرت بروند. مریم وقتی حرف های نوری را درباره خانواده از هم پاشیده و سرخوردگی دوران كودكی اش می شنود، به بیماری روانی او پی می برد و اعتماد به نفسش را در مقابل او به دست می آورد. امیر نیز كه به بحران روحی و قصد نهایی نوری پی برده، با سرعت خود را به خانه می رساند و نوری را بیرون می اندازد. حالا مریم حس می كند كه از بحران روحی رهایی یافته است.